پروژه و تحقیق بهداشت در محيط جامعه و بهداشت حرفه اي

انسان، از آغاز آفرينش، براي پويايي زندگي خود، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه، سختي هاي بسيار متحمل شده است. نيروي كار هر كشور، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، بخشي از پر اهميت از سرمايه هاي ملي دانسته شده و از پايه هاي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي انگاشته مي شود. از اين رو، حفاظت از تندرستي نيروي كار و بهسازي محيط كار، از اهميتي شايان توجه برخوردار است.

توسعه پایدار بعنوان یک استراتژی برای تامین نیازهای جامعه ، بدون ایجاد اثر سوء بر بهداشت وسلامت ومحیط زیست وبدون به خطر انداختن منابع پایه جهانی وبالاخره بدون به خطرانداختن قابلیتهای تولید در آینده به شمار می آید ( اعلامیه کنفرانس بین المللی عالی ریو سال ۱۹۹۲)

بنابراین اعلامیه ، انسان نقش محوری در توسعه پایدار را داشته ومستحق برخورداری از یک زندگی بارور و سالم وهماهنگ با طبیعت است وبهداشت حرفه ای به عنوان عنصری پایه ، از اصول توسعه پایدار می باشد که  افرد شاغل در واحدهای شغلی را که  ممکن است در مواجهه با عوامل زیان آور تهدید کننده سلامتی قرار گیرند ، تحت پوشش قرار داده تا از آسیب دیدن سلامتی آنها پیشگیری نماید .

 

نقش محوري بهداشت حرفه اي در توسعه پايدار

۱) پيشگيري از حوادث ،آسيب هاي و بيماريهاي شغلي و حفاظت كارگران در مقابل فشارهاي بيش از حد جسمي و رواني بر استفاده بهينه از منابع محدود موجود و به حداقل رساندن كاهش غير ضروري منابع مادي و انساني دلالت دارد.

۲) هدف از محيط كار ايمن و سالم ، بكارگيري ايمن ترين تكنولوژي همراه با مصرف انرژي كم ، ايجاد آلودگي كمتر و توليد مواد زائد كم مي باشد و در اغلب كشورها قوانين مربوط به بهداشت حرفه اي بر استفاده از بهترين تكنولوژي كه دسترسي به آن نيز ممكن باشد ، تاكيد دارد .

۳) بكارگيري اصول بهداشت حرفه اي موجب افزايش كيفيت محصولات ، بهره وري و فرآيند مديريت گرديده و بنابراين در ممانعت از افت غير ضروري انرژي و مواد و همچنين پيشگيري از اثرات ناخواسته بر روي محيط زيست نقش موثري خواهد داشت .

۴) اغلب مخاطرات محيط از محيط هاي كاري همچون صنعت ، كشاورزي ، حمل و نقل و خدمات ، ناشي مي شوند. كارشناسان و ديگر افراد مسئول در امر بهداشت حرفه اي به خوبي از فرآيندها و عواملي كه ممكن است براي محيط زيست مخاطره آميز باشد ، آگاهي دارند و اغلب اين اطلاعات در مراحل اوليه بروز مشكل در اختيار آن ها قرار مي گيرد و بنابراين قادرند پيشگيري هاي اوليه را انجام دهند در غير اين صورت عناصر مخاطره آميز در محيط پراكنده خواهند شد .

در مورد حفاظت محيط زيست وقتي كه مشكلات ناشي از سيستم هاي توليدي مطرح مي شود ، انتظار مي رود كه عملكرد بهداشت حرفه اي از نظر كارايي و صرف هزينه مورد تاييد قرار گيرد . به همين منظور در برخي كشورهاي صنعتي فعاليت هايي را براي برقراري ارتباط نزديكتر بين بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط زيست آغاز نموده اند.

۵) هدف از خدمات بهداشت حرفه اي تامين سلامت و استفاده بهينه از توان كاري و رفاه كارگران مي باشد . وجود نيروي كار سالم ، بارور و باانگيزه عامل كليدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود . بعلاوه بهره وري و كيفيت بالاي كار مي تواند توليد سالم مواد و كالاهاو همچنين اقدام عملي دستيابي به اصول توسعه پايدار را تضمين نمايد .

۶) اكثر مخاطرات زيست محيطي ابتدا در محيط هاي كاري و يا جمعيت هاي كارگري مورد شناسايي قرار مي گيرند . بنابراين بهداشت حرفه اي در همان نقطه شروع يك سيستم ، اعلام خطر براي تعيين مخاطرات زيست محيطي را فراهم مي كند كه مي توان بر اساس آن مدل هاي موثري براي فعاليت هاي پيشگيري ارائه نمود .

۷) بيش از ۵۰% افراد بزرگسال در محيط كار در معرض عوامل زيان آور شيميايي ، فيزيكي ، بيولوژيكي ،ارگونوميكي يا استرس هاي رواني و فشار كاري بيش از حد قرار مي گيرند . در اين مورد براي دستيابي به يك زندگي سالم و بارور مي توان از بهداشت حرفه اي به عنوان ابزاري مناسب بهره گرفت.

۸) وضعيت كلي محيط زيست و اكوسيستم به طور مستقيم و غير مستقيم بر روي بهداشت كارگران در مشاغل مختلف كشاورزي ، معدن و ماهيگيري و توليد تاثير مي گذارد . بنابراين يك ارتباط دوجانبه بين ايمني و بهداشت حرفه اي از يك طرف و توسعه پايدار توام با محيط سالم از طرف ديگر وجود دارد .

۹) با توجه به اهميت رفاه افراد و براي توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع و كشورها ، خط مشي وجود دارد كه دستيابي هر فرد را به كار امكان پذير ساخته و آن ها را قادر مي سازد كه هزينه زندگي خود و خانواده شان را تامين نمايند . بالا بودن آمار شاغلين ، يك عامل كليدي در توسعه پايدار و ايمن كشورها محسوب مي شود ، در حالي كه افزايش نرخ بيكاري و تبعات منفي آن عاملي تهديد كننده براي اين توسعه به شمار مي رود .

۱۰) اختصاصا در كشورهاي در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامتي و بهره وري نيروي كار آن خواهد بود بنابراين وضعيت زندگي اعضاي آن متاثر از اقدامات بهداشت حرفه اي خواهد بود در غير اين صورت با توجه به پايين بودن سطح بهداشت و كاهش توان كاري ، بحران شديدي در خانواده بوجود آورده و به طور غير مستقيم بهداشت، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تاثير قرار مي دهند .

 

بیان مأموریت بهداشت حرفه ای:

*حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروی کار از طریق شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار به منظور اطمینان از عدم وجود و یا زیر حد آسیب رسانی مخاطرات محیط کار و نیز انطباق محیط کار و کارگر و نیز بررسی سلامت شاغلین در حین کار.

 

اهداف کمی کلان بهداشت حرفه اي

*حفاظت و ارتقاء هر چه بیشتر سلامت جسمی و روانی در مشاغل مختلف.

*پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.

*حفظ سلامتی کارگران در برابر کلیه عوامل زیان آور که در نوع و خصلت یک شغل وجود دارد.

*انتخاب فرد مناسب برای کار مناسب و تشخیص زودرس بیماریها و عوارض کاری.

 

اهداف کمی استانی در راستای دستیابی به اهداف کشوری

۱شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت استان:
سياستگزاري ،نظارت وبرنامه ريزي در زمينه امور بهداشت حرفه اي استان
انجام مطالعات و بررسي هاي لازمبمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها و كارخانجات , معادن , مشاغلكشاورزي و خدمات در سطح استان
تشكيل جلسات با سازمانها و ارگانهاي ذيربط درزمينه جلب هماهنگيهاي بين بخشي بمنظور ارائه موثر خدمات بهداشت حرفه اي
برنامهريزي و پيگيري در جهت رعايت حدود ملي تماس شغلي عوامل زيان آور و كنترل عوامل زيانآور محيط هاي كاري با توجه به استانداردهاي موجود
عضويت در كميته هاي بدوي وتجديد نظر بررسي مشاغل سخت و زيان آور استان
صدور مجوز فعاليت و نظارت برشركت هاي و مراكز مجاز ارائه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي در سطح استان
صدور مجوز فعاليت و نظارت بر شركت هاي و مراكز مجاز ارائه دهنده خدمات طبكار در سطح استان

برنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط كار و انجام معايناتدوره اي در مشاغل سخت و زيان آور
همكاري در ساير واحد ها در اجراي مراقبتهاياوليه بهداشتي( P.H.C )
فعاليت و نظارت در زمينه اجراي برنامه هاي بهداشت حرفهاي در قالب سيستم هاي شبكه بهداشتي و درماني كشور و پزشك خانواده
برنامه ريزي درزمينه توسعه , تاسيس , تجهيز و راه اندازي ايستگاههاي بهگر ،خانه هاي بهداشت كارگريو مراكز بهداشت كار
پيگيري و نظارت بر اجراي طرحها و برنامه هايبهداشت حرفه اي ابلاغي از سوي مركز سلامت محيط و كار ( سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای، برنامه بهداشت كشاورزي ،طرح بقا , برنامه تربيت بهگر , برنامه ارگونومي ،برنامه كنترل صدا،برنامه روشنايي محيط كار ، برنامه كنترل سيليس،برنامه حذفآزبست،برنامه كنترل مواجهه با جيوه،طرح خانه هاي بهداشت كارگري،ايمنيشيميايي،معاينات كارگري ، تشديد و هدفمند نمودن بازديدكارگاهي ، … )
برنامهريزي , هماهنگي و پيگيري در زمينه تشكيل و ارتقا كارايي كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار
نظارت بر عملكرد دانش آموختگان بهداشت حرفه اي شاغل در مراكز بهداشتو كارگاهها و كارخانجات استان
برنامه ريزي در زمينه تشكيل دوره هاي آموزشي وبازآموزي بهداشتياران كار , بهورزان , كاردانهاي بهداشتي , اعضاء كميته هاي حفاظتفني و بهداشت كار و بازآموزي طب كار
هماهنگي و همكاري با كارشناسان آموزش بهداشتبمنظور ارائه برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي و حرفه اي
اجراي طرحهاي تحقيقاتي وهمكاري با موسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل مرتبط با سلامت شغلي

فعاليت هاي اجرائي بهداشت حرفهاي

 

۱ –  بازرسی وپایش ونظارت محیط های کار:

به منظور بررسی مستمر وضعیت بهداشت محیط کار و آگاهی از چگونگی اجرای قوانین و دستور العمل ها مهمترین وظیفه بازرسان بهداشت حرفه ای بازرسی و پایش از محیط های کاری خصوصاً کارگاهها و کارخانجات است.

 

۱-    برنامه طب کار وتیم سلامت شغل

اهمیت حفظ و ارتقاء سلامت کارگران مسبب تشکيل تيم سلامت استان متشکل از کارشناس بهداشت حرفه ای وپزشک متخصص طب کار گردیده که با فعاليتهائی مانند ارائه مجوز به بخش خصوصی ودولتی وآگاه نمودن جامعه ذي نفع از مقررات ، قوانين ودستورالعملها در واحد بهداشت حرفه ای مشغول فعاليت اند .

هدف اصلی : حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران کلیه مشاغل

فعاليتها :

۱-نظارت

الف- نظارت بر شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات طب کاربصورت :

–    بازديد از محل کارخانه ومحل فعاليت

–    بازبينی پرونده بهداشتی کارگران

–    معاينه مجدد کارگران توسط پزشک مرکز وارزيابی آن با مواجهات وعوامل آسيب رسان شغلی

ب – نظارت بر فعاليت طب کار مراکز بهداشت شهرستانها در زمينه بهبود وتقويت سيستم نظارتی واجرايی دولتی

ج – نظارت برنحوه ارائه خدمات طب کاروبهداشت حرفه ای در کارخانجات توسط پزشکان شاغل در صنعت وکارشناسان بهداشت حرفه ای مشاور به صورت مراجعات حضوری و ارزيابی پرونده بهداشتی کارگران وفعاليت های بهداشتی محيط کار به نحوه انجام معاينات وآزمايشات مورد نياز

۲- ارزشيابی

–     ارزشيابی خدمات ارئه شده توسط بخش خصوصی

۳-آموزش

نوشته پروژه و تحقیق بهداشت در محيط جامعه و بهداشت حرفه اي اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


بررسی و تحقیق ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

بهداشت حرفه اي، ابزاري است كه به كمك آن مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت. بهداشت حرفه اي، بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند آسيب يا بيماري را سبب شوند و يا بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. بهداشت حرفه اي دانشي است كه ريشه در بسياري از علوم مانند شيمي، فيزيك، مهندسي، رياضيات، پزشكي، فيزيولوژي،آمار و… و نيز، علوم انساني دارد.

يكي از رسالت‌هاي اساسي مديريت منابع انساني نگهداري كاركنان توانمند مي‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداري، مكملي بر ساير اقدامات و فرايند‌هاي مديريت منابع انساني است، حتي اگر عمليات كارمنديابي، انتخاب، انتصاب و ساير اقدامات پرسنلي به نحو بايسته انجام شود بدون توجه كافي به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشمگير نخواهد بود.

نظام نگهداري منابع انساني ابعاد متعددي را شامل مي‌شود كه مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود:

 • دسته اول: در رابطه با حفظ و تقويت جسم كاركنان است مانند برقراري بهداشت و ايمني در محيط كار، اجراي برانامه‌هاي ورزش و تندرستي و بعضي خدمات مشابه.
 • دسته دوم: شامل مواردي است كه تقويت‌كننده روحيه علاقمندي كاركنان به كار و محيط كار مي‌باشد مانند خدمات بيمه و بازنشستگي و خدمات پرسنلي.

در صورت داشتن توجه و بكارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به رضايت شغلي آنها منتهي مي‌شود كه اين امر خود از اهميت بسزايي برخوردار است.

در ذیل تأكيد اصلي بر روي موارد “دسته اول” است به اين صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ايمني و سلامت و جنبه‌هاي قانوني آن بحث مي‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌هاي مديريت ايمني و سلامت حرفه‌اي پرداخته مي‌شود. سپس بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كليدي استرس در محيط كار با تمركز بر روي شناخت و بهينه سازي ميزان استرس بررسي مي‌شود. در پايان اميد است كه توجه و بكارگيري مطالب و راهكار‌هاي اين مقاله در افزايش ايمني و سلامت محيط كار، بهينه سازي سطح استرس و ايجاد امنيت شغلي مناسب و در نهايت ايجاد رضايت شغلي موثر باشد كه اين نيز يكي از عواملي است كه در بهبود مستمر و تعالي سازمان‌ها بايد در نظر گرفته شود.

 

امنيت شغلي در آينده

در آينده و در تجارت تغييرات سريع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها مي‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازي شدن پيش مي‌روند. سازمان‌ها به صورت يك هسته مركزي در مي‌آيند و ساير قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار مي‌گيرند و اكثر مردم براي خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتي از سود خواهد شد و جاي دستمزد‌هاي ثابت را مي‌گيرد. كاركنان خود را بايد با قرارداد‌هاي نامعين و مستقل وفق دهند. در اين شرايط كاركنان مجبورند همواره در حال يادگيري باشند كه دليل اين وضعيت افزايش روزافزون رقابت است. در آينده امنيت استخدام بر مبناي توانايي كاركنان در ايجاد ارزش افزوده مي‌باشد. با توجه به اين عوامل مي‌توان نتيجه گرفت كه در آينده عمده مسئوليت ايمني و سلامت به عهده كاركنان است .

 

تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار

 • ايمني: ایمنی ميزان دوري ازخطر تعريف شده است.ايمني يك موضوع حفاظت نسبي ازبرخورد باخطرات است وكميتي نسبي مي‌باشد.
 • خطر بالقوه: شرايطي كه داراي پتانسيل صدمه به افراد، خسارت به تجهيزات و ساختمان‌ها، از بين بردن مواد و … باشد.
 • خطر بالفعل: واژه خطر بالفعل بيان كننده قرارگرفتن نسبي در معرض يك خطر بالقوه مي‌باشد ولي وقتي كه يك خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً يك خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
 • حادثه ناشي از كار: حادثه يك رويداد يا واقعه برنامه ريزي نشده و بعضاً آسيب‌رسان و خسارت‌آور است كه انجام، پيشرفت، يا ادامه كار را به صورت طبيعي مختل ساخته و همواره در اثر يك عمل يا انجام يك كار غيرايمن يا در اثر شرايط غيرايمن يا در اثر تركيبي از اين دو به وقوع مي‌پيوندد.
 • ريسك: ريسك عبارت است از امكان وارد آمدن آسيب به انسان يا دارائي او.

روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار

 

 1. روش‌هاي تامين سلامت كاركنان در محل كار: شامل روش‌هاي طبي، روش‌هاي كنترل محيط  و روش‌هاي روانشناسي است.
 2. ارگونومي: به مطالعاتي اطلاق مي‌شود كه در آن ساخت تركيب و سازمان كار طراحي تجهيزات شغل و محل كار در رابطه با عامل انساني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در اين روش‌ها به مسائل فيزيولوژيكي، ادراكي و تاحدي رفتاري انسان توجه مي‌گردد.
 3. روش‌هاي بيومكانيكي: اين روش‌ها تعامل فيزيكي بين انسان و سيستم مكانيكي اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهيزات و تسهيلات محل كار را در اين رابطه مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
 4. مهندسي سيستم ها: در اين روش با توجه به اصول سيستم‌ها تمامي اجزاي موجود شناسائي شده و با استفاده از روش‌هاي تجزيه و تحليل كمي مسائل ايمني را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و معمولا شامل چهار گروه اصلی به شرح زیر را در بر می گیرد:
 • تجزیه و تحلیل ضایعات
 • تحلیل های شاخه ای (صحیح-غلط)
 • جزیه و تحلیل خطاهای انسان
 • اندازه گیری میزان ایمنی
 1. روش‌هاي اكتشافي: در اين روش‌ها با مطاله در نحوه توزيع و تشخيص بيماري‌ها و روش‌هاي آماري و مقايسه ميزان سلامت و ايمني مورد تحليل قرار مي‌گيرند. روشهای اکتشافی در قلمرو مسائل بهداشت و ایمنی معمولا به دو دسته عمده به شرح زیر تقسیم میشود:

الف:اپیدمولوژی یا مطالعه در نحوه توزیع و تشخیص بیماری ها که درآن از روشهای مختلف تحقیق ازجمله روشهای زیر استفاده می شود:  ۱٫اپیدمولوژی توصیفی   ۲٫اپیدمولوژی از طریق آزمون و فرضیه   ۳٫اپیدمولوژی تحلیلی   ۴٫اپیدمولوژی تجربی

ب:روشهای آماری:

در این روشها معمولا اطلاعات کافی در زمینه تعداد سوانح و بیماری ها و علل آن جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل می شود. نتایج حاصل از این تحلیل ها با استانداردهای متداول مثل:ضریب استاندارد تکرار سوانح ضایعه زا و یا ضریب شدت سانحه، مقایسه و از این طریق میزان ایمنی و بهداشت محیط کار مشخص می شود.

 1. روش‌هاي رفتاري: در اين روش‌ها براي بررسي ايمني و سلامت از متغير هايي نظير رضايت از كار ، انگيزش، مشاركت و عواملي از اين دست پرداخته مي‌شود. روشهای رفتاری ، پنج زمینه زیر را مورد تاکید قرار می دهند:
 • انتخاب و به کار گماردن صحیح کارکنان
 • آموزش
 • طرز برخورد و تلقی کارکنان با مسائل ایمنی
 • تغییر رفتار کارکنان
 • روانشناسی سازمان

 

قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي

با توجه به اهميت ايمني و سلامت، كارفرمايان همواره از طرف افراد جامعه، كارگران و كارمندان و گروه‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري به منظور پذيرفتن مسئوليت بيشتر در مورد ايمني و سلامت كاركنان تحت فشار بوده‌اند. اين فشار‌ها باعث شده تا دولت‌ها به ايجاد قوانين پوشش‌دهنده ايمني و سلامت اقدام كنند كه به دليل عدم توجه كافي و وجود مشكلات بنيادي در اغلب موارد منجر به پيچيدگي فرايند توليد و عدم شمول برخي افراد در بعضي زمينه‌ها مي‌شوند.

قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران

در هر يك از كشور‌ها براي ايمني و سلامت محيط كار قوانيني وجود دارد كه البته شدت و ضعف آن با توجه به ميزان توسعه يافتگي كشور‌ها متفاوت است. در كشور ايران نيز قوانيني براي اين منظور پيش بيني شده است و بعد از انقلاب نيز توجه ويژه‌اي به اين امر شده است. براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل‌هايي از سوي شوراي عالي حفاظت فني جهت تأمين ايمني و وزارت بهداشت جهت سلامتي تدوين مي‌شود كه براي كليه كارگاه‌ها، كارفرمايان و كارآموزان الزامي است (ماده ۸۵ قانون كار). شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهيه آيين‌نامه‌هاي حفاظت فني مي‌باشد ( ماده ۸۶ قانون كار)

در ايران اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد تأسيس كارخانه داشته باشند بايد طرح‌هاي خود را از نظر ايمني به تأييد وزارت كار (شوراي عالي حفاظت فني) و از نظر سلامت به تأييد وزارت بهداشت برسانند. اين موارد در خصوص واردات ماشين آلات  هم صادق است ( مواد ۸۷ الي ۹۰ قانون كار).

در مورد كاركنان نيز كارفرمايان براي حفاظت از ايمني و سلامت كاركنان در محيط كار مكلف به تهيه تمامي وسايل ايمني و ارائه آموزش‌هاي لازم مي‌باشند. همچنين كاركناني كه در معرض بيماري‌هاي ناشي از كار هستند بايد پرونده پزشكي داشته باشند و هر سال يكبار توسط مراكز درماني مورد تأييد، معاينه شده و نتيجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بيماري ناشي از كار در فرد تشخيص داده شود كارفرما مكلف است اين فرد را بدون كاهش حق‌السعي در قسمت مناسب ديگري به كار گمارد. در صورت تعدد اين بيماران وزارت كار مكلف است تا از محيط كار براي كنترل موارد ايمني و سلامت بازديد به عمل آورد و با بررسي شرايط  و در صورت لزوم براي پيشگيري از بيماري‌هاي محيط كار كميته حفاظت فني و بهداشت كار توسط وزارتخانه‌هاي كار و بهداشت تشكيل خواهد شد. وظيفه كميته مذكور برقراري ارتباط ميان وزارتخانه‌هاي مسئول و كارفرما مي‌باشد و اين كميته از افراد متخصص با تأييد وزارتخانه‌هاي مسئول تشكيل مي‌شود (ماده ۹۱ الي ۹۳ قانون كار)

در صورتي كه كارفرما در مورد ايمني و سلامت حرفه‌اي قصور كند برطبق قانون ملزم به جبران خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور كارگر، كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت (ماده ۹۴ و ۹۵ قانون كار). به منظور اجراي صحيح اين قوانين و ضوابط حفاظت فني و سلامت كاركنان اداره بازرسي وزارت كار تشكيل شده كه وظايفي از قبيل نظارت براجراي قوانين، آموزش مسائل ايمني و سلامت، بررسي اشكالات قوانين، رسيدگي به حوادث كاري و بازرسي‌هاي منظم بر طبق فانون دارد. نحوه بازرسي و شرايط بازرسان نيز در قانون پيش بيني شده است ( قانون كار مواد ۹۶ الي ۱۰۶)

مهندسی بهداشت حرفه‌ای (به انگلیسی

نوشته بررسی و تحقیق ایمنی و سلامت شغلی کارکنان اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


پاورپوینت روشهای تولید۱ و ۲

شنبه 28 اسفند 1395 10:19 ق.ظ

پاورپوینت روشهای تولید۱ و ۲

به طور مداوم شکل دادن فلز حجيم ميان ابزار دوراني را گويند .

شکل قطعات توليدي :

براي توليد قطعات با اشکال پيوسته و داراي شکل نهايي با زاويه باز در ۲ طرف مورد استفاده قرار مي گيرند.

۱) خارجی برای ابعاد خارجی

۲) داخلی با متعلقات مورد نیاز برای اندازه های داخلی

۳) میکرومتر عمق سنج شبیه میکرومتر داخلی با متعلقات عمق سنج

 

ج-ابزارهای مقایسه ای

 

– ابزارهای مقایسه ای جهت مقایسه ابعادی بین دو شی‌ء مثلا یک قطعه و یک سطح مرجع بکار می روند

– این ابزار معمولا قادر به اندازه گیری نیستند، ولی اختلاف اندازه دو شیء را نشان میدهند

این ابزارها (gage) دو حالتند: ۱-مکانیکی  ۲-الکترونیکی

۱) Gageهای مکانیکی: این gageها را شاخص عددی نامند و برای تعیین مکانیکی میزان تغییرات طراحی شده اند

– این شاخص حرکت خطی میله را تبدیل به حرکت دورانی عقربه نشان دهنده میزان تغییرات مینماید.

– صافی سطح، یکنواختی سطح، موازی بودن سطح و همواری سطح خارجی با این شاخص قابل اندازه گیری است.

۲) Gage های الکترونیکی: در این gageها حرکت خطی میله به یک علامت الکتریکی تبدیل و نتیجه به صورت ارقام دیجیتالی ثبت میشوند.

– با رشد فناوری ریزپردازنده ها، کاربرد این gageها زیاد شده است.

– حساسیت خوب، تکرار پذیری بالا و سرعت پاسخ، توانایی شناسایی ابعاد بسیار ریز تا ۰٫۰۲۵میکرو میلیمتر، سادگی عملیات، کاهش خطای نیروی انسانی و قابلیت اتصال به کامپیوتر از ویژگیهای این نوع است

الف- بلوکهای بسیار صاف و مسطح(precision cage blocks )

– استانداردهای قابل قبول برای مقایسه و کنترل عملکرد تجهیزات اندازه گیری

– بصورت مکعب مستطیل

– سطوح بسیار صاف و آینه ای با دقت بسیار بالا

– در بعضی از بلوک ها دقت تا ۰٫۰۰۰۰۲۵۴

– این بلوک ها معمولا از جنس فولاد، کروم، کروم کاربید یا کاربید تنگستن ساخته میشوند

– سایزهای معین و استاندارد تا ۰٫۰۱ میلیمتر

– برای کارایی مناسب باید این بلوک ها روی سطح مرجع استاندارد قرار گیرند

– معمولا در درجه حرارت ثابتی استفاده میشوند (حدود ۲۰ درجه سانتیگراد) و اگر درجه حرارت متغیر باشد، باید یک تعدیل کننده حرارت وجود داشته باشد.

 

ب- ابزارهای اندازه گیری برای ابعاد خطی

– اصلی ترین قسمت ابزارهای درجه بندی شده

قاعده است که برای اندازه گیری خطی بکار می رود (اینچی و متریک)

۱- انتقال اتوماتیک و بازرسی انسانی

۲- انتقال دستی به یک ماشین اتوماتیک

۳- انتقال و بازرسی اتوماتیک

۴- جمع آوری الکترونیکی داده ها

۵- یکپارچه سازی فرآیند بازرسی با فرآیند ساخت

 

بازرسی و اندازه گیری تماسی و غیر تماسی:

 

تماسی: تجهیزات با تماس با قطعه آن را اندازه گیری یا بازرسی می کنند.

غیرتماسی: اندازه گیری یا بازرسی قطعات بوسیله یک سری سنسور.

ویژگیهای غیرتماسی:

۱- بازرسی و اندازه گیری سریع

۲- آسیب نرسیدن به قطعه

۳- پایداری بیشتر

۴- انجام شدن در طی تولید

۵- نوری یا غیر نوری.

پاورپوینت روشهای تولید۱ و ۲

نوشته پاورپوینت روشهای تولید۱ و ۲ اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


می خواهیم ببینیم در روح و روان زن مرد چه مواردی هست که اگر آنها را لحاظ کنیم می توانیم زندگی خوبی داشته باشیم

nمواردی که می خواهیم اشاره کنیم ربطی به اکتساب مرد و زن ندارد و به فرهنگ، آموزش، محیط زندگی و غیره مرتبط نیست

nمثال اینکه آب خیس است سنگ سفت است. خداوند ویژگی که به سنگ داده را به آب نداده است. روز روشن است و شب تاریک. این کیفیت تکوین شده الهی است

nمی خواهیم ببینیم خداوند به زن و مرد چه داده است؟

روشهای پیشگیری از بارداری:

Øقرصهای ضد بارداری ترکیبی

Øقرصهای مخصوص زمان شیردهی

Øآمپولهای تزریقی

Øآی-یو-دی

Øکاندوم

Øبستن لوله ها در مرد(وازکتومی)

Øبستن لوله ها در زن(توبکتومی)در صورت استفاده صحیح از این روش اثر بخشی(۹/۹۹)بسیار بالا میباشد.قرص های ترکیبی حاوی استروژن وپروژسترون بوده که که به دو شکل یک مرحله ای(ال-دی واچ-دی)و سه مرحله ای(تری فازیک) موجود می باشد.مصرف آنها هر روزه بوده و تجویز توسط کارکنان بهداشتی انجام میشود.

نحوه مصرف قرصهای ترکیبی

مصرف این قرصها ازروز اول تا پنجم قاعدگی(ترجیحآاز روز اول قاعدگی)ودر ساعت خاصی از شبانه روز تا پایان بسته ۲۱عددی خورده می شودومصرف بسته بعدی پس از یک فاصله هفت روزه آغاز می گردد.

۲۱روزقرص بخورید  ۷روز نخورید  ۲۱روز بخورید

مصرف این قرص ها پس از زایمان وشیردهی به دلیل تأثیر آنهابر روی شیر مادر(کم کردن مقداروترشح در شیر مادر)توصیه نمی شود(مصرف آن در مادران شیرده تا۶ ماه پس از زیمان،منع مطلق دارد.)

نوشته پاورپوینت خانواده سالم و تنظیم خانواده اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


این پاورپوینت در مورد زمین شناسی تحت الارضی و زمین ساخت ورقه ای در ۷۰ اسلاید می باشد

.پوسته زمين از تعدادي ورقه متحرك تشكيل شده است كه دائما در حال برخورد يا دور شدن از هم هستند. سخت كره از نه ورقه بزرگ و دوازده ورقه كوچكتر تشكيل شده است. قاره ها،‌ورقه هاي قاره اي را تشكيل مي دهند. ورقه هاي اقيانوسي قسمت عمده بستر دريا را تشكيل مي دهند.

تکتونيک صفحه اي

پوسته زمين از تعدادي ورقه متحرك تشكيل شده است كه دائما در حال برخورد يا دور شدن از هم هستند.

 

مطالعه ورقه هاي زمين ساختي كه زمين ساخت ورقه اي ناميده مي شود،‌ به ما كمك مي كند تا اشتقاق قاره ها، گسترش بستر اقيانوس، فورانهاي آتشفشاني و تشكيل كوهها را توضيح دهيم.نيروهايي كه باعث حركت ورقه هاي زمين ساختي مي شوند در اثر حركت آهسته گوشته زيرين شكل مي گيرند. سنگهاي گوشته در اثر حرارت بالايي كه در زير آنهاست،‌ دائما به سمت بالا حركت مي كنند و در اثر سرد شدن فرونشست مي كنند. اين چرخه ميليونها سال طول مي كشد.
اشتقاق ورقه ها در سطح زمين طي ميليونها سال صورت گرفته است و هنوز هم ظاهر بيروني زمين را تغيير مي دهد. وقتي به نقشه دنيا نگاه كنيد مي بينيد كه حاشيه شرقي آمريكاي شمالي و جنوبي با حاشيه غربي اروپا و آفريقا منطبق مي شود. طي ميليونها سال،‌اين قاره ها به آهستگي از هم جدا شده اند (اشتقاق قاره ها).


‏مطالعات و پژوهش های دانشمندان زمین در قرن بیستم به نظریه ای با نام “زمین ساخت صفحه ای” منجر شد که نشان می دهد سطح خارجی سیاره ما بسیار پویاست و مدام در حال تغییر و تحول است و این تغییرات و تحولات، طی سالیان دراز سیمای زمین را دگرگون می کنند. نخستین کوشش ها برای اثبات این نظریه به سال ۱۹۱۵ ‏برمی گردد. زمانی که “آلفرد وگنر”، هواشناس آلمانی در کتابش با نام “منشا قاره ها و اقیانوس ها ” بر اساس دلایلی محکم، امکان تحرک پوسته زمین و تغییر موقعیت قاره ها و اقیانوس ها را عنوان کرد. وی اعتقاد داشت در آغاز، قاره ای یکپارچه وجود داشته که بعدها شروع به تقسیم شدن کرد و سرانجام قاره های کنونی پدید آمدند. وگنر، عامل اصلی این رویداد را نیروی حاصل از چرخش زمین و نیروی جزر و مد می دانست که در طولانی مدت، موجب پاره ‏پاره ‏شدن قاره ‏ها شده ‏است. پس از او، دانشمندان دیگری نیز در این زمینه تلاش هایی انجام دادند.” آرتور هولمز” در سال ۱۹۲۸ ‏نظریه جدیدی برای ساز و کار حرکت قاره ‏ها ارائه کرد که توجیه منطقی تری به نظر می رسید. وی اظهار داشت که قاره ها بر اثر جریان های همرفتی موجود در زیر پوسته زمین حرکت می کنند. در دهه ۶۰ ‏میلادی، “هری هس” زمین شناس آمریکایی از دانشگاه پرینستون که مطالعات وسیعی در مورد اقیانوس ها داشت، فرضیه گسترش بستر دریاها را مطرح کرد. هس معتقد بود بستر دریاها در امتداد شکاف هایی موسوم به پشته های میان اقیانوسی که با جریان های همرفتی زیر زمین مرتبط هستند پدید می آید. بدین صورت که با خروج مواد مذاب از درون زمین، بستر اقیانوس به طرفین رانده شده و پوسته جدیدی در محل شکاف ایجاد می شود. این فرضیه ، نقطه عطفی در تکامل علم زمین شناسی محسوب می شد.
حرکت صفحه ها نسبت به هم، در سه حالت کلی رخ می دهد.

در حالت اول ، صفحات واگرا هستند، یعنی از هم دور می شوند.

 

در محل فصل مشترک دو صفحه، پشته های میان اقیانوسی، شکل گرفته و پوسته اقیانوسی بین دو صفحه، گسترش پیدا می کند و رفته رفته بر وسعت دریاها و اقیانوس ها افزوده می شود. هرچه از محل این پشته ها دور شویم سن پوسته اقیانوسی بیشتر می شود. اقیانوس اطلس بهترین مثال در این خصوص است. البته در بستر دریاهای جوانی مثل دریای سرخ هم این اتفاق می افتد.

جايي كه دو ورقه از هم دور مي شوند،‌سنگ داغ و مذاب (ماگماي مايع) به صورت گدازه خارج مي شود و ماده جديدي به ورقه ها افزوده مي شود. به اين ترتيب ورقه اقيانوسي جديدي تشكيل مي شود. جاي كه اين اتفاق رخ مي دهد،‌پشته ميان اقيانوسي ناميده مي شود.

 

پشته هاي ميان اقيانوسي به ندرت بيش از ۴۹۲۰ فوت (۱۵۰۰ متر)‌ ارتفاع دارند اما ممكن است هزاران مايل در امتداد بستر اقيانوس كشيده شوند. در زير هر يك از اقيانوسهاي بزرگ جهان،‌يك پشته ميان اقيانوسي وجود دارد. نمونه اي از آنها پشته مياني اطلس در اقيانوس اطلس است كه از قطب شمال تا قطب جنوب كشيده شده است. پشته هاي ميان اقيانوسي مناطقي هستند كه فعاليت آتشفشاني و زمين لرزه در آنجا زياد است.

اصل، پیدایش دریای سرخ محصول دور شدن صفحه عربستان از صفحه آفریقا است. گاهی هم ممکن است فرآیند دور شدن صفحات، در وسط یک قاره اتفاق بیفتد. در این صورت پوسته قاره ای شکاف برداشته و مواد مذاب از دل زمین بیرون ریخته و بلندی هایی ساخته می شوند. مانند منطقه شرق آفریقا و کوه معروف کلیمانجارو که نتیجه بروز چنین پدیده ای است.

‏در حالت دوم، صفحات همگرا هستند یعنی به هم نزدیک می شوند.

 

که این حالت خود به سه دسته تقسیم می شود؛ اول، برخورد صفحه اقیانوسی با صفحه قاره ای. در این نوع برخورد، صفحه اقیانوسی به دلیل چگالی بیشتر، به زیر صفحه قاره ای رانده می شود و کم کم به داخل سست کره فرو رفته و ناپدید می شود. این پدیده را فرورانش می نامند. در محل این فروراندگی معمولا رشته های کوه های طویل و مرتفعی تشکیل می شوند که با فعالیت های آتشفشانی و زمین لرزه همراه است. رشته کوه های آند در حاشیه غربی آمریکای جنوبی نمونه بارز چنین برخوردی هستند. در جنوب شرقی ایران هم می توان کوه های مکران را نام برد که در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی عمان به زیر بلوک لوت ایران به وجود آمده اند. دوم، برخورد دو صفحه اقیانوسی با یکدیگر. در این حالت یکی از صفحات به زیر دیگری فرورانده می شود و در حاشیه دو صفحه، فعالیت های آتشفشانی فراوانی رخ می دهد. این آتشفشان ها در اعماق دریا قرار دارند و در نتیجه فعالیت آن ها، جزایر آتشفشانی خاصی پدید می آیند که به جزایر کمانی معروفند. جزایر کمانی اقیانوس آرام از این جهت مشهورند. این نوع برخورد سبب کوچک شدن حوضه های اقیانوسی می شود. سوم برخورد دو صفحه قاره ای با هم. وقتی دو صفحه قاره ای به یکدیگر نزدیک می شوند منحصرا پدیده کوه زایی و چین خوردگی اتفاق می افتد. کوه های هیمالیا در آسیا و رشته کوه آلپ در اروپا حاصل این نوع فرآیند کوهزایی هستند. کوه های زاگرس هم در ایران، مثال خوبی است که در نتیجه برخورد صفحه عربستان به صفحه آسیا قد برافراشته اند.

‏در حالت سوم، دو صفحه در کنار هم حرکت می کنند و در اصطلاح می لغرند.


در بسياري جاها،‌ورقه هاي بزرگ سطح زمين به آهستگي به سمت هم حركت مي كنند. گاهي اوقات لبه يك ورقه در اثر نيروي برخورد تخريب مي شود و گاهي اوقات در اثر برخورد، لبه ورقه ها چين خورده و رشته كوههاي بزرگي به وجود مي آيد. هنگامي كه يك ورقه زمين ساختي به زير ورقه ديگر خم مي شود،‌ فرورانش رخ مي دهد. در اثر برخورد ورقه چگال اقيانوسي با ورقه سبكتر قاره اي،‌ اين اتفاق رخ مي دهد. در امتداد ساحل آمريكاي جنوبي اين پديده ديده مي شود. ورقه اقيانوسي به زير سست كره رانده مي شود. در اثرگرماي سست كره،‌ورقه فرورانده شده ذوب مي شود. در سطح يك درازگودال اقيانوسي ايجاد مي شود و به دنبال آن يك كمان قوسي تشكيل مي شود. در اين منطقه فعاليتهاي آتشفشاني و زمين لرزه هم رخ مي دهد.

خلاصه:

حركت ورقه ها در مجاورهم به سه صورت ممكن است باشد.
۱- 
دو ورقه از هم دور مي شوند.


۲- 
دو ورقه به هم برخورد كرده و نزديك مي شوند.


۳- 
دو ورقه در كنار هم مي لغزند.


پديده هاي حاصل از حركت ورقه ها:
۱- 
ورقه هاي دور شونده:
بيش تر محل ورقه هاي دور شونده در ميان اقيانوس ها قرار دارند در اين مناطق مواد مذاب از بين دو ورقه خارج شده و بين دو ورقه سخت مي شود و پوسته جديد حاصل مي گردد.


به همين دليل هر ساله چندين سانتي متر بر وسعت اقيانوس ها افزوده مي شود.
۲- 
ورقه ها هاي نزديك شونده:


چون ورقه هاي نزديك شونده خصوصيات فيزيكي و شيميايي مختلفي دارند پديده هاي حاصل به يكي از صورت هاي زير مي باشد.
الف: برخورد ورقه اقيانوسي با قاره اي:

نوشته پاورپوینت زمین شناسی تحت الارضی و زمین ساخت ورقه ای اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


تحقیق انواع گل ۱۵ نوع گل

سه شنبه 17 اسفند 1395 12:46 ب.ظ

تحقیق انواع گل ۱۵ نوع گل

گل ميخك – گلي با رنگهاي زياد

گل ميخك يكي از گلهاي شاخه بريده مقاوم است كه كشت آن به صورت قلمه صورت مي گيرد. ميخك به دو صورت خاكي و هيدروپونيك است .

كشت اين گل در فصلهاي گرم سال كاهش مي يابد.

قاصدك : Dandelion

نام علمی :  Taraxacum officinale

گل قاصدك كه بنام هاي هند بابري ، خبر آرو و كاسني بري نيز معروف است گياهي است علفي و دائمي كه ساقه آن بارتفاع ۴۰ سانتي متر مي رسد .

لخي برگهيا اين گياه مربوط به يك ماده متبلور تلخ بنام تاراكسين است  ضمنا اين گياه داراي ساپونين ، قندهاي مختلف و اسيد هاي چرب است .

تحقیق انواع گل ۱۵ نوع گل

نوشته تحقیق انواع گل ۱۵ نوع گل اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


مقاله در مورد دامداری

سه شنبه 17 اسفند 1395 01:57 ق.ظ

مقاله در مورد دامداری

پیشگفتار :

این یک حقیقت مهم است که دور نگه داشتن گوساله های جوان برای یک شروع خوب دارای مزایای بعدی می باشد . این حالت فراهم آوردن هر موقعیتی برای گوساله در هشت هفته اول زندگیش بوسیله سازگاری با رویه های مدیریت صوتی و ارائه جای اسکان حالتی مناسب است . در هر حال تلاش برای یافتن آب دردناک یا بطری در خیلی از واحدها عادت شده است ، هنگامی که اجرای معیارهای پیشگیرانه باید دستور روز باشد . و مسائل تنفسی از متداول ترین موارد مسأله سلامتی در طول چند ماه اولیه زندگی گوساله می باشد. برای مثال تا اندازه ۲۰٪ همه گوساله ها با پاک کردن در چند روز اولیه زندگی شان تحت تأثیر قرار می گیرند و برآورد می شود که مشکل هزینه ای به اندازه ۳۰ پوند به ازای هر رأس برای مداوا و تولید از دست رفته در طول زندگی حیوان داشته باشد یعنی بطور متوسط بیش از ۳۰۰۰پوند در هر ۱۰۰ واحد گاو و بیش از ۷۰ میلیون پوند برای صنعت .

اینها ترتیب کمبودهایی هستند که شما نمی توانید از عهده آنها برآیید . نه تنها آنها کنترل شیر و مزایای ماهانه را خراب می کنند بلکه نیز از حیث اقتصادی کاربردهای رفاهی غیرقابل محاسبه ای وجود دارد .

اطلاعات این کتابچه که توسط شرکت مشاوره ای تحقیقاتی لبنیات و سرویس ملی اطلاعاتی بیماری حیوانات با حمایت مالی MDC گردآوری شده است ، برای کمک به شما و دامدار شما طراحی شده است تا به مهارتها و تکنیکهایی که این نقایص را کاهش دهند سرعت ببحشد . این همچنین به شما آخرین اطلاعات قانون رفاه اتحادیه اروپا را که در ژانویه سال ۱۹۹۸ معرفی شده است یادآور می شود .

دامداری کلید موفقیت :

پرورش گاو مهمترین وظیفه واحد لبنیات است و کلید موفقیت آن در دست دامدار شماست . پرورش گاو به عنوان کار ثانویه یکی از کارهایی که می تواند بین دیگران مناسب شود زمانی که در حقیقت به میزان مهارت و فداکاری نیاز دارد تلقی می شود . لذا اطمینان پیدا کنید که شخصی که گوساله ها را می پروراند این اهمیت را در مورد بقیه واحد درک می کند . بطور ایده ال همان شخص باید مسئول واحد گوساله بطور روزانه یا شبانه باشد . اغلب پس از آخر هفته یا تعطیلات است که پای گروه کارکنان امدادی به مسائل اتفاق افتاده کشیده می شود ، لذا آموزش افراد از قبل با دامدار گوساله تان بطور منظم ضروری است .

قبل از توجه به جزئیات موارد عادی مدیریت گوساله اجازه دهید نگاهی به مدیریت گاوهای بی شیر در حاملگی دیر هنگام که بر روی قدرت گوساله و مقاومت آن در برابر بیماری دارند بیندازیم.

مدیریت گاو بی شیر :

یک گاو شیرده لازم است بمدت ۶ تا ۸ هفته قبل از اینکه برنامه ریزی شود که گوساله بزاید برای اطمینان از اینکه پستان جانور می تواند برای گوساله تازه متولد شده آغوز تولید نماید خشک شود . اندام گاو باید مناسب باشد نه چاق و در شرایط بین نمره ۵/۲ تا ۳ حفظ شود . در گاوهای گوساله دار که بیش از حد تغذیه می شوند هنگام گوساله زاییدن بیش از اندازه چاق می شوند ، در دوران شیردهی اولیه کمتر می خورند و اندوخته بدنی بشتری را بحرکت در     می آورند و خیلی مستعد ابتلا به بیماری متابولیکی مانند کتوز و تب شیری هستند . بنابراین در گاوهای گوساله دار که در علفزار نگهداری می شوند باید خیلی کم ذخیره شود در حالیکه به آنهایی که در خانه نگهداری می شوند باید به میزان محدود غذا داده شود یا محتوی انرژی با وارد کردن کاه به برنامه غذایی رقیق شود . ( شکل ۱ را ببیند )

برای اطلاعات بیشتر در تحقیق MDC در کتابچه تمرین شماره ۲۵ مدیریت گاوهای بی شیر و پرهیز از مشکلات زاییدن گوساله را ببینید .

تصویر ۱- انرژی نمونه ME و نیازهای پروتئینی MP از یک گاو ۶۰۰ کیلو گرمی در طول اواخر دروان شیردهی ، دروه خشک شدن و شیردهی اولیه .

گوساله ماده باید در منطقه ای که برای زاییدن گوساله مشخص شده است حداقل از دو هفته قبل اسکان داده شود و این کار به آنها زمان

مقاله در مورد دامداری

نوشته مقاله در مورد دامداری اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


مقاله در مورد دامپزشكي

سه شنبه 17 اسفند 1395 01:50 ق.ظ

مقاله در مورد دامپزشكي

بيماريهاي ويروسي که در دام موجب سقط ميشود

بيماريهاي ويروسي که در گاو موجب سقط ميشود:

۱-تورم تاولي وعفوني مهبل و فرج(IBR)

اين بيماري با بيماري تورم دانه دار مهبل وفرج و يا بيماري آميزشي دانه دار  متفاوت بوده و بايد ازآنها تفريق شود

بيماري هميشه از طريق مقاربت جنسي منتقل نمي شودتماس نزديک از طريق ليسيدن ناحيه مبان دو راه ونيز استفاده از مني آلوده در تلقيح مصنوعي ميتواند  موجب عفونت دستگاه تناسلي شود . انتقال ويروس عامل بيماري در بدن به وسيله گلوبولهاي سفيد صورت ميگيرد .

نشانيها:

بعضي از بيماران هيچگونه ناراحتي آشکاري را نشان نمي دهندو برخي اشکارا داراي درد هستند در برخي از حيوانات که پوست فرج داراي رنگ روشن است فرجداراي قرمزي کمي مي باشد متورم بوده و مقدار کمي ترشحات د روي آن مشاهده ميشود .تاولهاي چرکين به قطر حدود ۲ ميليمتر مشاهده ميشودکه داراي مرکز زرد رنگ ميباشد.و اطراف ان به رنگ زرد ميباشدوحلقه قرمزي اطراف ان را احاطه کرده است.

اشتها و توليد شير در اين حيوانات تغييري  نميکند .

دوره کمون بيماري در دامهاي آزمايشگاهي ۱۲ ساعت مي باشد و ترشحات مهبل پس از ۲۴ ساعت قابل مشاهده ميباشد که در دام اين دوره پس از ۴۸ ساعت ميباشد.که ترشحات به رنگ سفيد متمايل به زرد ميباشد

که چسبنده ومخاطي ميباشد .دو روز بعد از عفونت درجه حرارت بدن بالا ميرود و براي ۳-۷ روز اين روند ادامه دارد .که ترشحات سرمي بيني به مقدار کم  تورم پلک وسقط مشاهده گردد.

وقوع سقط به سن جنين بستگي دارد گاوهايي که تا۵٫۵ماه آبستن هستند سقط نمي کنند.گاوهايي که تا ۵٫۵ماه ا بستن هستند  پس از  بيمار شدن سقط نميکنند در حالي که حدود نيمي از گاوهايي که از ماه ششم آبستني به بعد بيمار مي گرددند۲۳-۵۲ روز پساز ابتلا جنين را سقط ميکند .

نوع سقطي که به طور طبيعي در نتيجه بيماري ايجاد ميشود با سقط جنين هايي که به طور آزمايشي ويا در نتيجه واکسناسيون با ويروس شده اند در خلال ابستني ايجاد مي شود مشابه است.

تشخيص :

اولين وسيله براي تشخيص بيماري :علائم ونشانيهاي آن است عوارض ويژه اي راکه بيماري در مهبل ايجاد ميکند ودر مورد اخير درجه حرارت بدن نيز ميتواند مورد بررسي قرارگيرد .

در گسترش سلولهاي پوششي مهبل پساز آنکه نمونه با مايع بويين تثبيت شدهو با هماتوکسيلسن و ائوزين رنگ آميزي شد گنجيده گيهاي داخل هسته اي مخصوص عفونتهاي ويروس هرپس را مي توان مشاهده کرد .

تغييرات بافت شناسي :

شامل کانونهاي نکروزه به قطر حد اکثر نيم ميليمتر است که غالبا در سطح وسيعي ازکبد ديده ميشود اين گونه از کانونها مي توانند در ششها طحال تيموس غدد لمفاوي و کليه ديده شود  در مواردي تورم نکروزان جفت نيز وجود دارد که مي توان ا نرا در تشخيص بيماري به کار گرفت .

برخلاف  سلولهاي مهبل در سلولهاي جنين سقط شده نمي توان گنجيدگي را مشاهده نمود  فقدان انها ممکن است به دليل شدت تجزيه شدن بافت بدن جنين باشد

تشخيص سرو لوزيکي بيماري مشکل است زيرا فاصله بين عفونت و سقط غالبا طولا ني است ودر نتيجه نمونه خوني را که پس از بروز سقط تهيه ميکنند  تا ميزان افزايش پاد تن سرم را اندازه گيري کنند ممکن است جواب درستي را ارائه ندهد.تنها راه شناسايي بيماري جدا کردن ويروس ان از بافت بدن جنين سقط شده است .اين کا ر نيز تنها در تعداد محدود يا از جنينها عملي است زيرا بدن انها در موقع سقط فاقد ويروس است .

در مواردي که شکل حاد بيماري شيوع دارد با تهيه دو نمونه سرم خون با اصله ۱۵ روزبيماري را مي توان تشخيص دادافزايش پاد زهر خنثي کننده عفونت در نمونه هاي تهيه شده بيانگر وجود عفونت فعال مي باشد  در اينگونه ازمايشها اگر غلظت ويروي ثابت وغلظت سرم متغير باشدخنثي شدنويروس برابرلگاريتم دو را ملاک تشخيص بيماري قرار ميدهند .همچنينجدا کردن ويروس از محيط کشتي که از بافت بدن حيوانات مبتلا تهيه شده باشد ميتواند موئد نتايج فوق باشد .

انترو ويروس:

اين بيماري ميتواند موجب نا منظم شدن سيکل تناسلي  و کاهش نسبت باروري و مشکلات نازايي  شود .

مسئله سقط جنين نيز ممکن است در سطح گله مشاهده شود در دامهايي که سقط کرده اند سروتيپ اف.۲۶۶آ را توانسته اند جدا نمايند ولي ويوسدر دامهايي که به طور تجربي مبتلا گرديده اند قادر به ايجاد سقط جنين نيست .

انتقال بيماري به دام سالم از راه آميزش گاو نر آلوده که داراي علائم باليني بيماري است يا از راه آلوده شدن مهبل به مدفوع در خلال جفت گيري صورت ميگيرد .در حيوانات تجربي انتقال بيماري از طريق تماس مستقيم نيز اتفاق افتاده است .

نشانيها:

متعاقب جفتگيري ترشحات از مهبل خارج شده ومخاط مهبل وعنق پر خون ميشود همراه با اين علائم در داخل مهبل در داخل مهبل ترشحات زرد رنگ ژله مانند تشکيل مي شود که مقدار ان بين چند ميلي ليترتا چند صد ميلي ليتر متغير است .خروج متناوب اين ترشحات موجب آلوده شدن دم وکفل دام مبتلا مي شود .

در اين بيماري تب وجود ندارد  . از علائم ديگر اين بيماري تولد نوزاد زود رس و سقط در ۵ماهگي ميباشد .

البته سقط جنين ميتوانددر اواخر آبستني نيز روي دهد .

عامل بيماري ظاهرا در بدن دامي که سقط مي کند باقي نمانده ودر ابستني بعدي تاثيري روي جنين ندارد .

تشخيص:

بيماري را تنها به روش هاي آزمايشگاهي ميتوان شناسايي کرد تعيين ميزان افزايش پادتن خنثي کننده در دو نمونه سرمي که با فاصله ۱۵روز تهيه شده است دقيق ترين روش در تشخيص بيماري خواهد بود  . در صورت امکان اندازه گيري مقدار پاد تندر آزمايش مانع انعقاد خون نيز ميتواند در تشخيص بيمايري کمک بکار رود اولين نمونه سرم را بايد بلا فاصله پس از مشاهده بيماري تهييه نمود .

جدا کردنويروس از ترشحات مخاطي مهبل پس از کشت دادن نمونه در محيط بافت زنده ويا در تخم مرغ جنين دار مي تواند مکمل تشخيص سرولوژيکي بيماري باشد البته اگر تنها يک سرو تيپ ويروسدر بيماري غالب باشد جدا کردن آن مشکل خواهد بود .

در گله اي که داراي ترشحات مخاطي ازمهبل بوده است وبه نازايي باليني مبتلا بوده اند ويروس را توانسته اند از دو درصد نمونه ترشحات مهبلي جدا نمايند و در گاوهايي که وجود عفونت در انها قبلا تاييد شده بود ويروس از۵ درصدنونه هاي مهبل جدا گرديد . در اينگونه موارد شناسايي نوع ويروس الزامي است .

۲-(BVD-MD) اسهال ويروسي گاوان :

اين ويروس را از گاوي که چند شکم زاييده است از ترشحات مخاطي عنق جدا نموده اند.

ويروس ميتواند از جفت عبور کند و جنين را مبتلا سازد عوارض حاصله در جنين  ميتواند مواردي نظيرسقط جنين –زايمان زود رس موميايي شدن جنين –نارسايي ژنتيکي در جنين يا مرگ آن را باعث شود.

ويروس BVD _MD  در اکثر گاوداريها شيوع دارد ولي نسبت سقط جنين گاو به دليل ابتلا لين ويروس خيلي کم است اگر بدن جنين سقط شده داراي پادتن ضد ويروس باشد دراين صورت مني توان بين ويروس وسقط رابطه  اي قائل شد.

مقاله در مورد دامپزشكي

نوشته مقاله در مورد دامپزشكي اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


تحقیق تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF

سه شنبه 17 اسفند 1395 01:45 ق.ظ

تحقیق تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF

تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF

این بیمار حاد کشنده با واگیری محدود ، مختص گاو است . بین حیوانات اهلی تنها گاو و گومیش به این بیماری مبتلا شده و علائم ظاهری را از خود نشان می دهند و در سایر نشخوار کنندگان علائم بیماری دیده نمی شود . گاو در تمام سنین به این بیماری مبتلا می شود افزایش فصلی بیماری نشان می دهد که ویروس به وسیله واسطه ای چون گوسفند بیشتر باعث ابتلا می شود و در جاهایی که گاو و گوسفند باهم نگهداری می شوند بیماری بیشتر دیده شده است .

شانیهای ظاهری در دام بیمار

مرحله نهتفتگی بیماری در حالتهای طبیعی بین ۳ تا ۸ هفته متغیر است ، ولی شکل عادی بیماری بسیار شایع  و تشخیص آن هم آسان است ، این شکل باتب ۴۰ تا ۴۱٫۵  درجه به طور ناگهانی و بیحالی مفرط آغاز می شود  ریزش آب از بینی ابتدا مخاطی سپس چرکی و بعد زرد رنگ شده و به زودی تشکیل کبره می دهد ، پوست پوزه حیوان بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و ملتهب و نقاط نکروزه وزخمهای سطحی روی مخاط بینی دیده می شود .

ریزش آب از چشم با ورم کم و بیش مشخص و تورم پلکها ،  پر خونی مویرگهای سفیده چشم و کدر شدن قرنیه از علائم مشخصه بیماری است .

همچنین زخمهای داخل دهان و زخم روی لبها و سطح داخلی لثه به خوبی قابل رویت می باشد .

در این بیماری غدد لنفاوی متورم شده و قابل دیدن می شوند . در شکل عادی بیماری نشانی های عصبی به ویژه ناهماهنگی دستگاه حرکتی ، لرزش ماهیچه ها و ضعف دست و پا دیده می شود . از دیگر علائم بیماری دام ابتدا به یبوست مبتلا شده  و بعد به اسهال دچار می گردد  که در هر حالت دفع مدفوع با درد فراوان همراه است و در این حالت دفع ادرار به صورت قرمز رنگ می باشد  .

آثار کالبد شکافی

در کالبد گشایی دام تلف شده به مخاط شکمبه و نگاری و هزارلا آسیب زیادی وارد نمی شود  اما ممکن است سرخی خونریزی و یا زخم را در آن مشاهده نمود .

بر عکس ضایعات شیردان واضح تر از پیش معده است . مخاط داخل روده ها بسیار پر خون و متورم و زخم هایی در آن دیده می شود . احتمال دارد ضایعات فوق در نای و نایژه ها وجود داشته باشد . در این حالت ریه یا جگر سفید ممکن است که سالم بماند اما کبد متورم می شود که به صورت واضح قابل مشاهده است .

در مغز و پرده های آن خونریزی دیده می شود  ، پر خونی در مخچه کاملاً قابل رویت است و بالاخره دام در اثر تنگی نفس ، تب شدید و التهاب پرده های مغز تلف می شود .

پیشگیری و درمان

برای مبارزه با این بیماری واکسنی تهیه نشده و درمان اختصاصی هم وجود ندارد ، لذا دامداران گرامی جهت عدم ابتلای دامهایشان به این بیماری لازم است که مسائل بهداشتی را کاملاً رعایت نموده و در صورت مشاهده بروز نشانه های ظاهری بیماری دام بیمار را از دیگر دامها جدا نگهداری کنند .  چون مخزن بروز بیماری ناشناخته مانده و احتمال بروز بیماری از طریق گوسفند زیاد است بهترین روش پیشگیری جدا نگه داشتن گاوها به خصوص گاوهای دو رگ و اصیل از گوسفندان است ، زیرا گفته می شود که این بیماری توسط گوسفند به گاو منتقل می شود ولی از خود هیچ گونه علامتی را بروز نمی دهد .

در پایان توصیه می شود که به دلیل تشابه بعضی از علائم بیماری تب نزله ای بدخیم گاوها با بیماری طاعون گاوی و اسهال ویروسی بهتر است که در صورت مشاهده علائم بیماری سریعاً با مراجعه به نزدیکترین دامپزشکی موضوع را با کارشناسان در میان گذاشته  تا نسبت به شناسایی بیماری اقدام نمایند .

بيماري طاعون شتر

تحقیق تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF

نوشته تحقیق تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


تحقیق تب بي دوام گاوي

سه شنبه 17 اسفند 1395 01:23 ق.ظ

تحقیق تب بي دوام گاوي

تب بي دوام گاوي (Bovine Ephemeral Fever)

واژه شناسي (Terminology):

در زبان انگليسي معادل هاي زيادي براي تب بي دوام گاوي (BEF) وجود دارد كه عبارتند از :

Bovine Epizootic Fever Thre- day Sickness

Three- day stiff sickness Dragon Boot Disease

Bovine در زبان انگليسي دو جايگاه اسم و صفت را دارد. ليكن اغلب موارد نقش صفت غالب است كه در جملات يا واژگان به كار مي رود :

۱- صفت نسبي گاوي, يعني گاو (Pertaining to bos)

۲- گاو مانند ـ گاو منش ـ معاني مجازي آن يعني : كند ذهن و آهسته ـ انسان كم خرد

۳- به هر يك از گونه هاي جنس Bos از نشخواركنندگان تهي شاخ را Bovine مي گويند.

واژه ephemeral در زبان انگليسي داراي چهار معني تقريباً مرتبط با هم مي باشند كه عبارتند از:

۱- تك روزه ـ يك روزه

۲- موقت ـ كوته زمان

۳- ناپايدار ـ گذرا ـ بي دوام

۴- چند روزه ـ كوته زي

۵- در حشره شناسي به معني حشره كوته زي , گونه هايي كه از راسته بالداران افمروپترا (Ephemeroptera) كه از چند ساعت تا چند روز بيشتر عمر نمي كنند كه به اين حشرات كوته زي mayfly هم گفته مي شود .

پس معادل هاي واژه شناسي اين بيماري عبارتند از:

تب بي دوام گاوي ـ تب سه روزه گاوي ـ بيماري سه روزه گاوي ـ تب گذراي گاوي ـ اما در اين مجموعه,‌بيشتر از اختصار زبان انگليسي آن يعني BEF استفاده مي شود.

۱- تعريف (Definition):

تب بي دوام گاوي (BEF) يك بيماري ويروسي,‌بند پا برد (arthropod-borne) همه گير , غير واگير دار (non contagious- not transmissible by contact) است كه صرفاً در گاو و گاوميش بروز مي كند. مشخصه بيماري آماس بافت هاي مزودرم است كه با بروز ناگهاني تب ,‌افسردگي , جمود مفصلي و لنگش خود را نشان مي دهد نكته بسيار جالب و منحصر به فرد در BEF اين است كه شدت باليني بيماري با بهبود سريع متعاقب علايم باليني در اكثر حيوانات مبتلا,‌ناسازگار و متناقض است.

۲- سبب شناسي (etiology):

ويروس BEF يك رابدويروس آربورويروسي ( از خانواده ويروس هاي عامل هاري و وزيكولار و استوماتيت) كه از نظر تيپ گونه اي جنس افمروويروس (Ephemerovirus) است. ويروس مذكور يك ويروس RNA دار يگانه, حساس به اتر و داراي پنج ساختمان پروتئيني (G Protein) است. افمرو ويروس از نظر پادگني با حداقل سه ويروس غير بيماريزا براي گاو, داراي قرابت است,‌كه اين سه ويروس عبارتند از: كيمبرلي , بيريسه و ويروس رودخانه آدلآيد و همچنين دو ويروس ديگر كه درگاو بيماري شبه تب بي دوام گاوي ايجاد مي كنند,‌كه اين دو ويروس كوتون كاو در آفريقا و پوچونگ در مالزي است.

۳- دامنه ميزباني (host Range):

علايم باليني بيماري صرفاً‌در گاو و گاوميش آبي (water buffaloes) بروز مي ك ند . اگر چه پادتن هاي خنثي كننده (Neutralizing antibodies) بر عليه ويروس BEF در گاوميش دماغه اميد (Syncerus caffer) گاوميش بومي آفريقاي جنوبي) گونه هاي گوزن و آنتلوپ آفريقايي و گوزن استراليايي ديده شده است . پادتن هاي BEF مي تواند كوچك آزمايشگاهي ,‌متعاقب تزريق وريدي و زير جلدي هم ايجاد شوند.

۴- گسترش جغرافيايي(geographic Distribution)

۵-۱- گسترش جغرافيايي در جهان:

تب سه روزه اولين بار در سال ۱۹۰۶ در آفريقاي جنوبي شناخته شد, اگر چه قبل از اين تاريخ در سال ۱۸۶۷ به صورت خلاصه توسط شروين فورث (Schwein furth) توضيح داده شده بود, بصورتيكه در سال ۱۸۹۵ در مصر تب سه روزه اعلام شده بود. بيماري امروزه در يك كمربند پهني در مناطق حاره , تحت حاره و معتدله وجود دارد كه در كشورهاي سه قاره آسيا , آفريقا و استراليا و همچنين بيماري شبيه به اين بعنوان تب اپي زئوتيك گاوي در ژاپن بروز مي كند. كشورهايي كه در

تحقیق تب بي دوام گاوي

نوشته تحقیق تب بي دوام گاوي اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


گزارش كارآموزي مخابرات

دوشنبه 16 اسفند 1395 11:12 ق.ظ

گزارش كارآموزي مخابرات

شبکه هوشمند IN  ازلحاظ ساختار به گونه ای است که لایه ای بالاتر از شبکه های معمول مخابرات (تلفن،همراه،دیتا) قرار می گیردومشترکین می توانند از ا نواع خدمات آن، به آسا نی وبا سرعت  استفاده کنند.این شبکه از گروهای سخت ا فزاری و نرم ا فزار تشکیل شده تا با استفاده از پروتکل های خاص ا مکان ارائه سرویسهای ویژه را برای مشترکین تلفن ثا بت وهمراه فراهم شود.

به کار گیری پایگاه های اطلاعاتی در شبکه وفراهم نمودن امکان دسترسی برای مشترکین واپراتورهای خصوصی،ا فزایش درآمد برای اپرا تورها، با بردن تعداد مکالمات موفق،استفاده مؤثر از منا بع شبکه،  مدیریت قا بل ا نتفال بر روی سرویس ها  و امکان کنترل پارامتر های ارائه سرویس توسط مشترک از جمله مزایای پیاده سازی شبکه هوشمند است.

 

شبكه هوشمند تجهیزاتی سخت‌ا فزاری، نرم‌ا فزاری است كه مشترك می‌تواند با استفاده از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین امكانات كه عبارت از یك گوشی تلفن است، از سرویس‌های این شبكه بهره‌ برداری كند. این شبكه قادر است انواع مختلفی از سرویس‌های جدید و فرا تر از آنچه تاكنون مخابرات ارائه داده، در حداقل زمان عرضه كند. ایجاد ارتباط بهتر و سریعتر، از مهمترین ویژگی‌های سرویس‌های این شبكه است.

 

تاریخچه مخابرات ایران

در اول ژانویه ۱۸۶۹  میلادی ایران به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف در آمد. در سال ۱۲۵۳  اداره تلگراف به وزارت تبدیل و « علیقلی خان مخبرالدوله » نخستین وزیر تلگراف شد.

پس از جنگ جهانی اول و پدید آمدن سیستم های جدیدتر و سریعتر ارتبایطی، مثل تلگراف بی سیم، دولت انگلیس در بهمن ۱۳۱۰  رشته ای تلگراف را که در تملک خود می دانست به دولت ایران واگذار کرد.

در فاصله سال های ۱۲۸۰  تا ۱۲۸۵  هجری شمسی پنج امتیاز ایجاد تلفن  به اشخاص حقیقی ایرانی برای مناطق تبریز، مشهد، گیلان و ارومیه داده شد که  پنجمین و مهم ترین آن امتیازی بود که در سال ۱۲۸۲  هجری شمشی به وساطت « میرزا علی اصغر خان اتابک » به « دوست محمد خان معیرالممالک » واگذار شد، که غیر از چهار نقطه پیش گفته، تمام کشور را در بر می گرفت.

در سال ۱۲۸۵  تلفن بین شهری تهران- قلهک و تهران- تجریش ( پایتخت کشور ) شروع به کار کرد. سی سال بعد این ارتباط بین  ۲۴  شهر برقرار شده بود.

عصر ارتباطات و مخابرات بی سیم از سال ۱۳۰۳  در ایران آغاز شد. نیاز به امکان تماس دائم با جهان باعث شد که وزارت جنگ آن زمان یک دستگاه فرستنده موج بلند ۲۰  کیلوواتی برای تهران و شش دستگاه موج بلند ۴  کیلوواتی برای تبریز، کرمان، کرمانشاه و خرمهر به شوروی سفارش دهد. ایجاد خطوط ارتباطی ماکروویو به دلیل کاربردهای گسترده اش در خدمات ارتباطی بین شهری و بین المللی در سال ۱۳۴۵  و ارتباط آن از طریق شبکه ۳۸۰۰ کیلومتری بین آنکارا، تهران و کراچی برقرار شد. شبکه ماکروویو کشور نیز از سال ۱۳۵۱  فعالیت خود را آغار کرد. بالاخره با گشایش اولین ایستگاه زمینی در اسدآباد همدان در سال ۱۳۴۸  ایران وارد عصر نوین ارتباطات و مخابرات یعنی عصر ماهواره شد.

ایستگاه زمینی ماهواره اسدآباد از طریق دو مدار همزمانی ( ارتفاع حدود ۳۶۰۰۰ کیلومتری زمین ) که یکی بر روی اقیانوس اطلس و دیگری اقیانوس هند قرار دارد ارتباط تلفنی، تلفکس و … مشترکین را با سراسر دنیا برقرار می ساخت.

در سال ۱۳۵۰ اولین خط تلفن خودکار بین تهران، اصفهان و شیراز برقرار شد و بتدریج سایر مراکز استان ها و شهرستان ها نیز با استفاده از سیستم های خودکار با هم تماس گرفتند. لازم به ذکر است که این سیستم ها اغلب آنالوگ بودند تا اینکه در سال ۱۳۶۳ سیستم دیجیتال وارد شبکه مخابراتی شد و مرکز تلفن دانشگاه اولین مرکزی بود که به این سیستم مجهز گردید. در پی این اقدامات، توسعه سیستم دیجیتال روند سریع تری به خود گرفت بنحوی که در سال ۱۳۶۸ استفاده از سیستم دیجیتال عملیاتی شد و دومین مرکز دیجیتالرنیز در سال ۱۳۶۹ راه اندازی گردید.

تاریخچه مخابرات شهرستان کاشمر

 

مؤ سس مخابرات کاشمر در ۱۸ سالگی کار خود را آغاز کرد.

 

سیستم ارتباطی شهرستان کاشمر در زمانهای گذشته مطابق با نیاز زمان و با توجه به امکانات موجود صورت می گرفت، پیام ها از طریق کبوتر نامه رسان و بعد ها از طریق چاپار و چاپار خانه از یک نقطه به نقطه دیگر فرستاده می شد واز آنجایی که نظام خانوادگی بصورت گسترده و قبیله ای بود، نیاز مبرمی برای ارسال پیام به خویشاوندان وجود نداشت و افراد به خاطر پیوند های           خا نوادگی و قبیله ای در جوار یکدیگر زندگی می کردند و ارسال پیام بیشتر از طریق حکام و فرمانروایان انجام می شد تا نامه های خود را از طریق چاپار به ولایت و مناطق تحت نفوذ خود گزارش داده و آنها را در جریان امر قرار دهند . با گسترش صنعت و تغییر شیوه های زندگی و نیاز به تغییر مکان برای اکتساب شرایط شغلی بهتر ، خصو صا رواج زندگی شهرنشینی ،نظام خانواده گسترده از هم پاشید  و نظام خانواده هسته ای جایگزین آن شد و بدین ترتیب فرزندان بعد از ازدواج به دنبال شرایط و امکانات بهتر زندگی از خانواده جدا شده و به مناطقی که شرایط کاری بهتری داشت مهاجرت کردند . رفته رفته با گسترش صنعت و تغییر مکان افراد نیاز به ارتباط بیش از پیش  ضرورت یافت . در این زمان بود که پست و تلگراف پا به عرصه حیات گذاشت ونامه ها از طریق یک مرجع جمع آوری و با مسئولیت چند نفر به مقاصد تعیین شده فرستاده می شد. با استفاده از ماشینی به نام الفباش یا حروفچین تلگراف صورت می گرفتو پیام ها با سرعت بیشتری مخابره می شداما مخابره با تلگراف هم حدود ۲۴ ساعت طول می کشید ، با گسترش جمعیت و تنوع مشاغل و تغییرات وسیع مکانی نیاز به ارتباط سریع بیش از گذشته احساس شد.

 

۱۶ دیماه ۱۳۱۶ اداره مخابرات کاشمر توسط آقای محمد علی ممر آبادی در اتاقکی به مساحت ۱۲ متر مربع با اجازه بهاء ۲۰ ریال پایه گذاری و تأ سیس شد که زمان تأسیس آن مصادف با زمان وزارت دکتر مصدق بود و اولین ارتباط تلفنی از طریق یک خط فیزیکی از تربت به کاشمر کشیده و بدین ترتیب اولین شماره تلفن در کاشمر دایر و شروع بکار کرد و ۳۶ کیلو متر سامان خطوط را با اسب و قاطر طی مسافت نموده و نگهداری منصوبات را به عهده داشت . بعد از مدتی دستگاه ۸ شماره ای جهت استفاده ادارات به کاشمر فرستاده شد. اولین تلفن به فرماندار آن  زمان شهرستان  به نام  آقای زرنگار کشیده شد،دومین تلفن به اداره دارایی و سومین تلفن به شهرداری واگذار شد . آقای ممر آبادی که تأسیس اداره مخابرات همت گماشت به عنوان اولین رئیس اداره شهرستان محسوب می شوند که اقای ممرآبادی در سن ۱۸ سالگی کار خود را در مخابرات شروع کردو یکی از کارمندان ایشان به نام آقای سید محمود قرشی ۱۵ سال داشت که الحمدالله هر دو در قید حیات می باشند. ریاست ایشان تا سال ۴۴ ادامه داشت و تا این تاریخ تعداد شماره تلفن های شهرستان

گزارش كارآموزي مخابرات

نوشته گزارش كارآموزي مخابرات اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


گزارش كارآموزي تغذيه دام

دوشنبه 16 اسفند 1395 11:08 ق.ظ

گزارش كارآموزي تغذيه دام

گزارش كار : تغذيه دام

موضوع : بدست آوردن درجه رطوبت سويا

ابتدا مقداري از نمونه را وزن مي كنيم پس آن را خوب با هاون نرم مي كنيم پس اين نمونه را درحرارت بالا قرار مي دهيم. تا نمونه خشك شود. پس اين نمونه را در حرارت بالا قرار مي دهيم. تا نمونه خشك شود. پس اين نمونه را در دستگاه اون قرار داد. و پس از چند ساعت نمونه را دو بار وزن مي كنيم تا مقدار رطوبت نمونه بدست آيد.

ابتدا مقداري از نمونه را وزن مي كنيم پس آن را خوب با هاون نرم مي كنيم.پس اين نمونه را درحرارت بالا شعله قرار مي دهيم تارطوبت نمونه تبحير شود و سپس اين نمونه را در دستگاه اُون قرار مي دهيم تا رطوبت آن خوب از بين برد بعد از گذشت چند ساعت نمونه اي كه داخل دستگاه اًون را بيرون مي آوريم و آن را وزن مي كنيم. پس اين عدد بدست آمد. را با اعدادي كه اول وزن كرده ايم.در فرمول زير قرار مي دهيم تا درصد رطوبت زير بدست آيد.

نمونه مورد نظر: سويا

×۱۰۰

وزن ظرف خالي ۷۸/۱۴۰   گرم                        وزن نمونه اوليه وزن نمونه ثانويه

وزن نمونه ثانويه

×۱۰۰

وزن ظرف خالي به همراه سويا      ۸۴/۱۴۷ گرم             ۶۴/۱۴۶- ۸۴/۱۴۷

۸۴/۱۴۷

وزن نمونه بعد از حرارت :۶۴/۱۴۶

در ضمن اين روش جزء تجزيه تقريبي مي باشد و غالباٌ درصدي خطا نيز ممكن است وجود داشته باشد. ميزان رطوبت به صورت كاهش وزن ناشي از خشك نمودن يك مقدارمشخص از خوراك در دماي ۱۰۰ درجه سانتيگراد به يك وزن ثابت تعيين مي گردد. اين روش براي بيشتر خوراكها مفيد بوده اما در برخي موارد مانند مواد سيلويي ممكن است اتلاف قابل توجه اي در موارد فرار رخ مي دهد.

 

 

موضوع: بدست آوردن ميزان خاكستر

ميزان خاكستر توسط سوزان وزن مشخص از خوراك در دماي ۵۵۰ درجه سانتي گراد تا زماني كه تمام كربن آن خارج گردد تعيين مي شود. بخش باقيمانده خاكستر بوده و فرض مي شود كه نشان دهنده اجزاءمعدني خوراك است. با وجود اين ممكن است خاكستر حاوي موادي با منشا آبي مانند گوگرد و فسفر حاصل  از پروئيتن باشد و همچنين مقداري از مواد فرار در قالب سديم. كلر پتاسيم،فسفر. گوگرد طي سوزاندن از دست خواهند رفت.

– ميزان خاكستر نشان دهنده مواد معدني موجود در خوارك نسبت به ۲ علت است:

۱- بدليل اين است كه ممكن است مقداري از مواد آلي در تركيب باقي بماند

۲- ممكن است مقداري از مواد فرار طي عمل سوزاندن از بين خواهد رفت.

ابتدا مقداري از نمونه مثل سويا را خوب نرم مي كنيم پس آن را در دستگاه قرار مي دهيم.

۱۵گرم وزن خشك شده     ۱۴/۱۵گرم وزنظرف          ۶۹/۱۷گرم ۶۹/۱۷

موضوع :ميزان درصدپروتئين

ميزان پروئتين خام از روي ميزان ازت خوراك محاسبه مي گردد.براي بدست آوردن ميزان پروتيئن بايد به مرحله را انجام داد.

۲۰كاتانيرور ۷/۰ گرم = نمونه وزن شده   ۸گرم= اسيد سولفوريك cc

مرحله هضم:در اين مرحله خوراك توسط اسيد سولفوريك هضم مي شود كه در نتيجه آن تمام ازت موجود بجز بخشي كه به شكل نيترات و نيتريت است به آمونياك تبديل مي شود آمونياك توسط افزودن هيدروكسيد سيديم به ماده هضم شده آزاد مي گردد.

نمونه كه درست كرديم در رون بالن مي ريزيم و خوب آن را به هم مي زنيم. پس اين بالن را روي شعله قرار مي دهيم تادي اكسيد كربن  و گاز و ….. از محيط خارج گردد

گزارش كارآموزي تغذيه دام

نوشته گزارش كارآموزي تغذيه دام اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


گزارش عملكرد كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و ايمني كار

«گزارش عملكرد كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و ايمني كار از خرداد ۸۴ تا خرداد ۸۶»

ـ دعوت از نمايندگان اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران و سازمان دامپزشكي كشور در جلسات تدوين آيين نامه ايمني در آزمايشگاه

ـ‌ معرفي كميته و تدوين آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها در خبرنامه غذا و دارو در شهريور ۱۳۸۴

ـ ارايه گواهي شركت در تدوين آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها در  اداره كل آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و دارو

ـ مكاتبه با كليه ادارات اجرايي بازرسي كار استان جهت جمع آوري اطلاعات براي تدوين آيين نامه ايمني ( توسط آقاي مهندس حسني)

ـ بازديد از تعدادي آزمايشگاه جهت جمع آوري اطلاعات براي تدوين آيين نامه ايمني (  توسط آقاي مهندس حسني )

ـ‌مشاوره با اساتيد فن و متخصصان آزمايشگاهي جهت جمع آوري اطلاعات براي تدوين آيين نامه ايمني ( توسط آقاي مهندس  حسني)

ـ تدوين آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها و تصويب در شوراي عالي حفاظت فني و اجرايي شدن آن توسط وزارت كار

 

*********************

 

« آيين نامه ايمني در آزمايشگاه ها »

 

 

فصل اول :‌تعاريف

هودهاي بيولوژيك

يكي از اساسي ترين وسايل حفاظتي آزمايشگاه هاي بيولوژيك براي انجام آزمايشات مي‌باشد.

الكتروفورز

وسيله اي است كه براي جداسازي اجزاي تشكيل دهنده پروتئين و تعيين مقدار آنها براساس جريان الكتريكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سانتريفوژ

دستگاهي است كه به وسيله نيروي چرخشي دوراني الكتروموتوز و براساس استفاده از نيروي گريز از مركز باعث ته نشين شدن مواد مختلف يك مخلوط با محلول آزمايشگاهي براساس اختلاف جرمشان مي‌شود.

اولترا سانتريفوژ با سرعت بسيار بالا كه براي تفكيك مواد تشكيل دهنده سلولي كاربرد دارند و همگي داراي يخچال و سيستم خلاء مي‌باشند.

اتوكلاو

دستگاهي است براي استريل نمودن تجهيزات آزمايشگاهي وسايل پزشكي و ابزارهاي استفاده شده براي كشت ميكروبي كاربرد دارد اتوكلاوها در درجه حرارت هاي بالاي ۱۰۰ درجه سانتي گراد و در محفظه‌اي بسته به توليد بخار از آب مي‌پردازند.

لامپ UV

اين لامپ جهت استريل نمودن سطوح ميزها و هود و فضاي آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي كاربرد دارد و طيف نور آن داراي محدوده‌ي ۴۰۰-۱۹۰ نانومتر مي‌باشد.

كابينت UV

به منظور استفاده از خاصيت تخريب كنندگي اشعه ماوراء بنفش لامپ UV در داخل محفظه كابينت UV قرار دارد و در آزمايشگاه‌هاي شيمي و بيولوژيك كاربرد.

سيستم خلاء

جهت مكش ( ساكشن ) از اين سيستم استفاده مي‌گردد و در آزمايشگاه مصارف محدودي دارد.

ليوفيليزر

وسيله اي است كه جهت خشك نمودن فرآورده‌هاي بيولوژيك مانند سرم، واكسن، دارو و غيره تحت شرايط خلاء بالا وسرما به منظور نگهداري طولاني مدت و جلوگيري از آلودگي كاربرد دارد.

مايكروويو

دستگاهي است كه با استفاده از انرژي امواج مايكروويو باعث گرم شدن و ذوب ماده مورد نظر مانند ژل، آگار و غيره مي‌شود.

لوله هاي مكنده

لوله هاي مخصوص كه جهت تخليه در خلاء با فشار بالا كاربرد دارد.

ميكسر ( مخلوط كن)

وسيله است كه براي مخلوط نمودن انواع مواد كاربرد دارد.

 

فصل دوم :‌ساختمان و انبار آزمايشگاه

۱- اتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل ۳ متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از ۱۲ متر مكعب كمتر نباشد.

تبصره : در آزمايشگاه‌هايي كه ارتفاع هر طبقه از ۴ متر بيشتر باشد براي محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع ۴ متر منظور مي‌گردد.

۲- در فضاي آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن  اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور با كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دانشگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.

۳ ـ‌ كف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هرگونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لفزيدن اشخاص۲ شود باشد.

۴ـ كف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد فابل شست‌و‌شو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.

۵- حنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيد ها و بازها باشد.

گزارش عملكرد كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و ايمني كار

نوشته گزارش عملكرد كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و ايمني كار اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


گزارش كارآموزي نگهداري تأسيسات در بيمارستان

سازمان و تشكيلات

كار آموزي در بيمارستان امام علي (ع) بجنورد زير نظر سازمان علوم پزشكي ايران گذرانده شده است كه اين بيمارستان يكي از بزرگترين بيمارستان هاي استان بوده و پرسنل مجرب و كار آموخته آن باعث افتخارات پزشكي در سطح كشور شده است .

 نقش تأسيسات در بيمارستان :

در بيمارستان امام علي (ع) مانند تمام بيمارستان هاي كشورمان تأسيسات مكانيكي و تأسيسات پزشكي از اركان اساسي كاركرد و موقعيت بيمارستان در خدمت رساندن به بيماران و مراجعين مي باشد . همانگونه كه امروزه در تمام ساختمان هاي مختلف اعم از : برج ها – بيمارستان ها – سوله هاي ورزشي – كارخانجات – مسكن و … مشاهده مي شود تأسيسات تهويه نيز از مهمترين عوامل آسايش انسان مي باشد .

 بيمارستان :

در بيمارستان اتاق هاي مختلف مانند ( بخش – آي سي يو – جراجي – راهروها – انبارها – بخش اطفال و زنان و … ) داراي تهويه مخصوص به همان قسمت مي باشد و اين يك نمونه از كار تأسيسات در بيمارستان است .

كانال هاي اكسيژن – كولر – گازهاي مخصوص – و زنگ رابط بيمار با پرستار از امكانات تخت بيمار است .

 

 

 

 

 وظايف كار آموز :

  كار آموز در بيمارستان ساعت ۳۰/۷ تا ۳۰/۱ مي باشد كه موظف به رعايت قوانيني در محل كار بيمارستان است . پرسنل تأسيسات متشكل از ۴ تكنسين و ( مهندس تأسيسات است ) . ضمناً اين پرسنل به صورت شركتي ( شركت دماوند سيال شرق ) با وظيفه نگهداري كارگاههاي تأسيسات در بيمارستان به طور قراردادي كار مي كنند .

۱۰ روز بعد از شروع به كار تعدادي كارآموز از رشته فني و حرفه اي به ما اضافه شدند كه تجربه و كار عملي آنها از من بيشتر بود . بهر حال اين دوره با انجام وظايفي به طور گروهي يا شخصي به پايان رسيد كه ليست كارهاي انجام شده در بيمارستان در اين كارآموزي آموزی

 

مقدمه ( چكيده ) :

در بيان اين كار آموزي به صورت خلاصه مي توان به ۳ قسمت :

 • شروع و تحويل وظايف
 • انجام وظايف
 • تحويل كارهاي انجام شده

در شروع نمي توان مانند ديگر اعضاء كار كرد و پا به پاي آنها رفت چون در اين رشته تجربه و كار عملي حرف اول را مي زند و به طور خاصي از تمام كارها عقب مي افتادم ولي با تقسيم وظايف در كار اعضا وقفه مي انداخت ولي به تجربه و كار من مي افزود .

در ادامه با كار در تمام قسمت ها داراي تجربه اندكي براي انجام وظايف شدم كه در تعويض وسايل و قطعات  كمي روان تر شده بودم .

در تهيه گزارش كار آموزي با راهنمايي تكنسين ها به انجام كارها به صورت ليست در گزارش آوردم كه اميدوارم استاد گرامي از انجام كارهاي تأسيسات به نحوي اطلاع پيدا كنند .

براي كسب تجربه به همراه يكي از تكنسين هاي كشيك شب در بيمارستان حاضريم كه  به چند مورد از گزارشات پرستارها براي تعمير به محل رفتيم .

 

 

 

«شنبه»                                           ۲۵/۱۲/۸۶

 1. باز کردن صافی فنکوئل تالار و کتابخانه و شستشو و نصب مجدد آن .
 2. تعویض یک عدد مغزی جهت اتاق جدید نگهبانی .
 3. رفع عیب قطعی پریز برق آزمایشگاه.
 4. سوراخ کاری و نصب ۳ عدد دستگیره جهت کمد مریض و باز کردن قفل اتاق ۷ جراحی ۴ و تعمیر آن ونصب مجدد آن و سوراخ کاری ونصب یک عدد جامایعی .
 5. تعویض ۴ عدد چرخ جهت تخت مریض جراحی ۳ .
 6. تعویض یک عدد پایه اهرم جهت فلاش تانک درمانگاه .
 7. رفع عیب کرنومتر آزمایشگاه .
 8. ز کشنبه باردن موتور پمپ هواساز و تعویض بلبرینگ و نصب مجدد آن تعمیر سیم سیار آزمایشگاه .
 9. تعویض یک عدد لامپ ۱۰۰ وات جهت دستشوئی اتاق خصوصی بخش ۲ .
 10. تعویض ۱۱ عدد اکسیژن .

«یک شنبه»                                                              ۴/۱/۸۷

برشکاری ۱۲ عدد ورق آلومینیومی

گزارش كارآموزي نگهداري تأسيسات در بيمارستان

نوشته گزارش كارآموزي نگهداري تأسيسات در بيمارستان اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


گزارش كارآموزي شرکت رایان پرداز ترشیز

موضوع:

         بررسی عملکرد و نحوه کار شرکت رایان پرداز ترشیز در استفاده از شبکه وایر لس

فهرست مطالب:

 

 1. Wireless

 

 1. تشریح شبکه های کامپیوتری موجود در شرکت رایان پرداز ترشیز

 

 1. طریقه ارتباط wire less با مشتریان (ارتباط بین user  و Isp  )

 

 1. عوامل تاثیر گذار در کیفیت و پهنای باند در وایر لس

 

 1. نوع سیستم وایر لس شرکت

 

 1. امنیت در شبکه

 

 1. مشکلات استفاده از وایر لس

  شرح فعالیت: بررسی عملکرد و نحوه کار شرکت رایان پرداز ترشیز در استفاده از شبکه وایر لس

 

Wireless

نوعی تکنولوژی ارتباطی می باشد که در آن از امواج رادیویی,مادون قرمز و مایکرو ویو به جای سیم و کابل  بین دو دستگاه برای انتقال سیگنال  استفاده می شود.استفاده از تجهیزات اخیر مانند تلفن های همراه ,کامپیوتر های قابل حمل سیستم های ماهواره ای و PDA  ها به واسطه وجود این نوع شبکه های بی سیم امکان پذیر شده است.

 

تشریح شبکه های کامپیوتری موجود در شرکت رایان پرداز ترشیز

 

 1. شبکه های کابلی با توپولوژی ستارهای که از هر ایستگاه کاری تا توزیع کننده ( در این شرکت از هاب D-LINK 32 P استفاده میشود.) به صورت مستقل کابل کشی شده (کابل ارتباطی از نوع CAT5 با حداکثر طول ۱۰۰ متر )است. در این شرکت از دو نوع تجهیزات استفاده می شود

 

 • غیر فعال(Passive) مانند: انواع پرینتر ها
 • فعال(active) مانند: هاب سوئیچ , کارت های شبکه ,و……

 

 1. شبکه بی سیم که شامل دستگاه مرکزی (access point)  که ایستگاه های کاری می توانند تا فاصله حد اکثر ۳۰متری , ایستگاه ها می توانند بذون مانع  قرار بگیرند.

در این شرکت شبکه بیسیم (wlan ) از نوع استاندارد ارتباطی wi-fi   ,(b802,11) استفاده می کند. مطابق شکل زیر:

 

W PAN(Wire less personal Area Network)

محوطه های کوچک را پوشش می دهد بهترین نوع آن blutooth می باشد.

 

WALN(Wire less Local Area Networks)

 

برای اشترک گذاری اطلاعات را بین تجهیزات مختلف در فاصله های کم استفاده می شود.که از تکنولوژی wi-fi  استفاده می کند.این نمونه برای کاربران محلی مثل  محیط های دانشگاهی ,  آزمایشگاهی که نیاز به اینترنت دارند مناسب است.

 

طریقه ارتباط wire less  با مشتریان (ارتباط بین user  و Isp  )

 

دراین شرکت جهت ارتباط  باید تجهیزاتی در سمت Isp  نصب شود  که عبارتند از:

ACCESS POINT  : تبدیل کننده داده های خام(صفر و یک) به سیگنال است  جهت هدایت یر روی آنتن که از طریق کابل ارتباطی که معمولا از نوع Coaxial   (کابل های هم محور) به انتن منتقل می شود.

آنتن : که معمولا در این شرکت از نوع             می باشد. بایستی حتما  رو به یکدیگر باشند و   نباید مانعی در جلوی دو آنتن قرار بگیرد access point  ها یک پورت برای خروجی به آنتن و به یک پورت برای  ارتباط با کامپیوتر ها دارند.

 

عوامل تاثیر گذار در کیفیت و پهنای باند در وایر لس :

 1. دید دو منطقه نسبت به هم و نبودن مانع بین دو آنتن در طول مسیر
 2. امواج مزاحم از خطوط وایر لس نزدیک و یا ایستگاه های مجاور
 3. نوع و توانایی و قدرت آنتن ها در ارسال و دریافت امواج

 

نوع سیستم وایر لس شرکت :

در این شرکت از  سیستم wire less   ثابت  استفاده می شود که از امواج رادیویی استفاده می کند و خط دید مستقیم برای  برقراری  ارتباط لازم دارند. و از استاندارد ۸۰۲٫۱۱    که از روش  FHSS(frequency happing sprad spectrum)  یا dsss  با سرعت  ۱mgb  تا  ۲mgb   در کانال  ۲٫۴ ghz استفاده می کند.

 

امنیت در شبکه :

سه روش امنیتی در این شبکه ها وجود دارد که عبارتند از :

Wep(wired equivalent privacy)

 

در این روش از شنود کاربر های غیر مجاز جلوگیری به عمل می اید که نیاز به تنظیمات دستی مربوط به هر کدام از  client   ها می باشد.

 

گزارش كارآموزي شرکت رایان پرداز ترشیز

نوشته گزارش كارآموزي شرکت رایان پرداز ترشیز اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


 • تعداد صفحات :7
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر انشا درباره ناخن
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic